زبان انگلیسی,پایه راهنمایی ,آموزش,یادگیری,مکالمه,نمونه سوال
شکل بعدازMindهميشه به شکلingبه کارميرود:

I don't mind having a cat in the house

بدم نمي آيدکه درخانه گربه داشته باشم

-------------------------------------------------------------------------------------------

بعدازAbout to(درشرف)ازمصدربدونtoاستفاده ميشود:

He was about to leave the office when the phone rang

درشرف ترک اداره بود که تلفن زنگ زد

------------------------------------------------------------------------------------------

کلمه both اشاره به2چيزيا2فردميکندوفعلي که باآن به کارميرود هميشه جمع است:

Both mountains were covered with snow

هر2کوهها ازبرف پوشيده شده بودند

-------------------------------------------------------------------------------------------

بعدازضمايرمبهم فعل به صورت مفردبه کارميرود:

Everyone was sad

همه ناراحت بودند

-------------------------------------------------------------------------------------------

اگردرانتهاي جمله بيانگرآرزوقيدearlier بيايد ازماضي بعيدوچنانچه قيد early بيايد ازگذشته ساده استفاده ميکنيم:

He wishes i left early

I wish i had studied English earlier

------------------------------------------------------------------------------------------

هرگاه Less بعدازany و
noneقراربگيرد قبل ازآن the به کارميرود:

I am not any the less happy

من به هيچ وجه خوشحال نيستم

-------------------------------------------------------------------------------------------

اگرجمله اي زمانش آينده شاده باشد قبل ازطول زمان حرف اضافه in درمعني(تا) به کارميرود:

I will come back in ten minutes

من تا10دقيقه ديگرمراجعت خواهم کرد

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 if=as though اگردرزمان حال به کاررود فعل بعدازآن گذشته ساده است واگردرزمان گذشته به کاررود فعل بعدازآن ماضي بعید است:

He talks as if he knew everything

اوطوري صحبت ميکند که گويي همه چيزراميداند

He talked as if he had known everything

اوطوري صحبت ميکردمثل اينکه همه چيزراميدانست

---------------------------------------------

اسامی جمع مانندinformation/team/crowd/group/army/news/audience/furniture  همیشه بافعل مفربه کارمی روند:

The team is coming toward us

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بعدازhelp اگرمفعول شخص قرارگیردازمصدربدون to استفاده می کنیم:

I can't help you buy this car

------------------------------------------------------------------------------------------

کلمه none of اگربااسم قابل شمارش به کارروداشاره به چندچیزیاشخص می کند وفعلش همیشه مفرداست:

None of the students have come back yet

-----------------------------------------------------------------------------------------

کاربردMiss/Mrs/Ms/Mr/Sir

Miss برای دخترانی که قطعامجردهستندیاملکه زیبایی استفاده می شود

Mrs برای زنانی که قطعامتاهل هستند

Ms مجردیامتاهل بودن زن معلوم نیست

Mr برای اقایان است وفقط بانام خانوادگی به کارمیرود

Sir برای مردانی که کارهای بزرگ انجام داده اند مثلاسرمربی تیم منچستریونایتدکه جام های زیادی برای این تیم کسب کرده است وپیشونداسمش همیشه باSir است

------------------------------------------------------------------------------------------

None علاوه برکاربردهای معمولی معادل عبارت By no means(به هیچ وجه)است:

The salary which they pay me is none too high

حقوقی که انهابه من می پردازندبه هیچ وجه خیلی زیادنیست

------------------------------------------------------------------------------------------

چنانچه ought to درجمله باشدقیدتکراررابین ought وto می اوریم:

You ought always to tell him the truth

شماباید همیشه به اوراست بگویید

-----------------------------------------------------------------------------------------

قیدزمان معمولادراخرجمله می ایداماگاهی اوقات برای تاکیدزمانی ان رادرابتدای جمله میاورند:

Last week i saw him

هفته قبل اورادیدیم

-----------------------------------------------------------------------------------------

بعدازحرف اضافه هرگزازwho یاthat استفاده نکنیم درعوض ازwhomوwhich استفاده می کنیم

This is the apartment in which he lives

-----------------------------------------------------------------------------------------

چنانچه جمله اي با there شروع شود درسوال ضميمه به جاي ضميرفاعلي از there استفاده مي کنيم:

There won't be any trouble,will there

هيچ دردسري وجودنخواهدداشت اين طورنيست

چنانچه جمله اي با that/this شروع شود ازit واگربا those /these شروع شود از they استفاده مي کنيم:

That's nice,isn't it

خوب است اينطورنيست

These aren't beautiful,are they

اينهازيبانيستند اينطورنيست

-----------------------------------------------------------------------------------------

بعدازwish/it's time فعل به شکل مصدرمي ايد:

I wish to see you again

اميدوارم شمارادوباره ببينم

It's time to go home

وقت رفتن به خانه است

فعل بعدازWould rather به شکل مصدربدون to است:

I would rather die than give a speech

ترجيح مي دهم بميرم اماسخنراني نکنم

-----------------------------------------------------------------------------------------

اگرAll برشي دلالت کندفعل ان مفردواگربرشخص دلالت کندفعلش جمع است:

All is ready

همه چيزاماده است

All were absent yesterday

ديروزهمه غايب بودند

-------------------------------------------------------------------------------------------

وجودbefore درانتهاي جمله مي تواندنشانه ي ماضي نقلي ياماضي بعيدباشد.حال اگرbefore درزمان حال به کاررودقبل ازان از ماضي نقلي استفاده مي کنيم وچنانچه before درزمان گذشته به کاررود قبل ازان ازماضي بعيداستفاده ميشود:

I am sure that i have been there before

I was sure that i had been there before

-------------------------------------------------------------------------------------------

اگردرجمله مرجع داشته باشيم What به کارنميرود:

You can do everything that you like

a)what          b)that

-------------------------------------------------------------------------------------------

باکلمات side/front/middle/top/bottom/back/end/begining هميشه از of استفاده کنيد:

     انتهاي باغ   The bottom of the garden

 جلوي خانه      The front of the house

-------------------------------------------------------------------------------------------

مي توانيم قبل ازfew  وlittle ازvery و قبل از
a fewو a little  از only استفاده کنيم:

We only have a little time

Reza has very few friends in London

-------------------------------------------------------------------------------------------

اگرکلمه ي hardly درجمله ديده شود محل ان
قبل ازفعل اصلی است درحالي که hard پس ازفعل اصلي به کارميرودواين تکته درتست هاي 4جوابي بسيارمفيداست

I could hardly translate the book

من به زحمت توانستم کتاب راترجمه کنم

If you want to pass the exam,you should study hard

اگرمي خواهيد درامتحان قبول شويدسخت مطالعه کنيد

-------------------------------------------------------------------------------------------

مي دانيم قبل ازصفات عالي حتمابايدحرف تعريف the به کاررود ولي اگرکلمه best درحالت قيدروش دراخرجمله به کاررود نيازي به the ندارد:

He plays football best

اوفوتبال رابهترازهمه بازي کرد

-------------------------------------------------------------------------------------------

اگرجمله اي داراي افعال ناقص can/could/may/might/must/should و... باشدبراي ساختن جملات کوتاه ازافعال ناقص استفاده مي شود نه ازافعال کمکي زمانها:

He could not solve your problem,could he

-----------------------------------------------------------------------------------------

بعدازarrive هرگزازحرف اضافه to استفاده نکنيد:

We arrive at(or in)the village at 5 o'clock

------------------------------------------------------------------------------------

بعدازtake a pride بايدازحرف اضافه 
in استفاده کنيد:

A craftsman takes  a pride in his work

يک فردصنعتکاربه کارش افتخارميکند

------------------------------------------------------------------------------------

حال کامل+ever since

Reza went to Canada in2002 and he has lived there ever since

------------------------------------------------------------------------------------

چنانچه بعدازفاعل عباراتي نظيرas well as(همچنين)/besides(به علاوه)/

in addition to(علاوه بر)/along with(همراه با)/with(با)/together with(همراه با)

به کاررودفعل فقط بافاعل اول مطابقت مي کندوکلمه ي پس ازاين عبارت تاثيري

درشکل فعل ندارد:

Reza,as well as his sisters,works hard

به طور کلي عباراتي که بعدازفاعل مي ايندوبين 2ويرگول قرارميگيرندتاثيري درشکل فعل ندارند

------------------------------------------------------------------------------------------

چنانچه بعدازفاعلOf-phrase (عبارتي که باOfشروع ميشود)بيايدفاعل اول تعيين کننده ي نوع فعل خواهدبودنه عبارت بعدازOf:

The boxes of match are on the table

جعبه هاي کبريت روي ميزهستند

-----------------------------------------------------------------------------------------

کاربردهاي بيشترحروف اضافه:

حرف اضافهBy

درمعني پيش از/تا

He sleeps by day and works by night

اودرطول شب ميخوابدوشب هنگام کارميکند

براساس/طبق

By my watch it is 9 o'clock

طبق ساعت من ساعت9است

حرف اضافهAfter

درمعني درجستجوي/درتعقيب

The police are after him

ماموران پليس درتعقيب اوهستند

حرف اضافهThrough

درمعني به خاطر/به وسيله ي/به دليل

It was through him that i got the job

به خاطراوبودکه من کاررايافتم

درمعني لغايت

We'll be in Ramsar Monday through Friday

ماازدوشنبه لغايت جمعه دررامسرخواهيم بود

حرف اضافهNext to

درمعني تقربيا

Reza knew next to nothing about politics

رضاتقريبادرموردسياست هيچ چيزي نمي دانست

حرف اضافهMinus

درمعني بدون/بي

We're going to be minus a bicycle for awhile

براي مدتي بي دوچرخه خواهيم بود

-----------------------------------------------------------------------------------------

چنانچه درباره ي چيزي براي اولين بارصحبت کنيم وبگوييم ان چيزوجودداردبه جايit از there استفاده مي کنيم:

There is a new coffee shop on Bahar street

------------------------------------------------------------------------------------------

many/a lot of درتمامي جملات(منفي_مثبت_سوالي)به کارمي رود

------------------------------------------------------------------------------------------

کلمات days/weeks/years تنهابا many به کارمي روند واستفاده از a lot of درست نيست:

Many years

-----------------------------------------------------------------------------------------

بعدازعبارات to get used to(عادت کردن به) to be used to(عادت داشتن به)فعلي که پس ازان به کارمي رودهميشه به صورت ing است

-----------------------------------------------------------------------------------------

Had better اگراشاره به زمان حال يااينده کندازمصدربدونto بعدازان استفاده مي شود:

You had better see the doctor at once
+تاریخ 31 Mar 2012ساعت نویسنده "بهـــــــــــار" |